Wat zijn de stoffen Delta 8 THC en Delta 9 THC? | 24High (2024)

Delta 8 THC en Delta 9 THC zijn stoffen die erg veel op elkaar lijken. Toch verschillen ze ook enorm veel van elkaar. Wij nemen je in dit blog mee en vertellen je alles over deze stoffen. Wat is THC? Wat is het verschil tussen de stoffen en waarin lijken ze op elkaar? Lees er meer over in dit blog.

Wat is THC?

De belangrijkste werkzame stof (ook wel cannabinoïde genoemd) in hasj en wiet is delta-9-TetraHydroCannabinol (THC). THC (tetrahydrocannabinol) is de werkzame stof in de cannabisplant. In het plantje zijn meer dan 500 verschillende stoffen gevonden. Een 100-tal stoffen behoort tot de groep cannabinoïden. Cannabidiol (CBD) en Cannabinol (CBN) zijn naast THC de meest voorkomende cannabinoïden in de plant.

Deeffecten van THC gaan al heel lang terug in de geschiedenis. Het eerste échte onderzoek naar dit stofje vond wat later plaats. Dit was pas in 1964. In dat jaar isoleerde en synthetiseerde de Israëlische chemicus Raphael Mechoulam THC uit Libanese hasjiesj. Dit lukte hem en hij deelde zijn resultaten. Vanaf dat moment namen studies over de hele wereld toe naar de effecten van THC. Vanaf vandaag is deze populaire stof niet meer weg te denken.

THC wordt niet alleen toegepast om high/stoned te worden, ook kan het medicinale effecten hebben. Zo kan het verschillende pijntjes tegengaan, angsten remmen, je beter laten slapen, en je beter gehumeurd maken. Ook zou het ontstekingen kunnen remmen en kunnen helpen bij misselijkheid.

Wat zijn de stoffen Delta 8 THC en Delta 9 THC? | 24High (1)

Delta 9 THC

Delta 9 THC is een van de vele stoffen in de cannabisplant. Maar het is misschien wel de allerbelangrijkste stof in de cannabisplant. Dit is namelijk de stof waar je high van wordt. De onderzoeken naar THC waren meestal specifiek voor Delta-9 THC. Onderzoekers hebben lang geleden vastgesteld dat dit de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis is – hier krijg je het trip/high effect van. Dit kan je doen door het te roken, te eten of te vapen. Je zal het resultaat gelijk merken wanneer je het inneemt.

Wat zijn de stoffen Delta 8 THC en Delta 9 THC? | 24High (2)

Delta 8 THC

Delta 8 THC is een mildere versie op de Delta 9 THC variant. Het is ongeveer twee keer minder sterk. Sinds kort is deze stof nog maar onder de aandacht gezet. Dit komt door de wettelijke status van deze stof en een mildere ervaring in vergelijking met Delta 9 THC. Delta 8 THC wordt veelal gezien invapes, distillaten, verschillende concentraten, en bijvoorbeeldgummies.

De reden dat mensen voor Delta 8 THC kiezen is omdat je er minder angst en paniek van kan krijgen dan bij Delta 9 THC. Dit komt dus omdat het veel minder sterk is. Je kan er wel high van worden, maar dan moet je er wel veel van innemen. Wil je high worden? Kies dan voor de Delta 9 THC.

Wat opvalt is dat Delta 8 THC een langere houdbaarheidsdatum heeft dan Delta 9 THC. Daarnaast werkt Delta 9 THC gelijk in op je lichaam, en krijg je het tripeffect. Delta 8 THC doet alles in langzamer tempo, de inwerktijd is langzamer en het komt veel rustiger binnen.

Als je een joint hebt gerookt (en dus Delta 9 THC hebt gebruikt), kan je ontzettend veel honger hebben. Ook wel bekend als de vreetkick. Ook Delta 8 THC kan dit opwekken. Een studie heeft dit laten zien bij muizen. Na het innemen van een lage doses Delta 8 THC, bleken de diertjes veel beter te eten.

Wat zijn de stoffen Delta 8 THC en Delta 9 THC? | 24High (3)

Is THC legaal?

In de wereld zijn er in totaal 10 landen waar het roken van cannabis legaal is. In Amerika begint de legalisatie van cannabis in rap tempo toe te nemen. Inmiddels zijn er al 18 van de 50 staten in Amerika die wiet hebben gelegaliseerd voor recreatief gebruik. In Nederland is het in bezit hebben en roken van wiet gedoogd. Dit betekent dat cannabis in Nederland illegaal is. Omdat THC psychoactief is, is het alleen legaal verkrijgbaar in een kleine hoeveelheid. De maximale hoeveelheid legale THC is 0,05%.

Delta 8 THC is theoretisch legaal op federaal niveau omdat het voldoet aan de voorwaarden van de Farm Bill van 2018. De nieuwe wet legaliseerde hennep. Er is wel een negatieve verklaring over het gebruik van Delta 8 THC afgegeven, alleen kan geen enkele federale partij Delta 8 THC verbieden. Dus tot zover mag Delta 8 THC overal gewoon legaal gebruikt worden.

Conclusie

Deze beide THC Delta stoffen hebben dus ongeveer dezelfde werking en komen voort uit dezelfde cannabisplant. De grootste verschillen zijn dat ze verschillend zijn qua sterkte en dat Delta 8 THC nog legaal is. Delta 9 THC is gewoonweg erg bekend door het roken van een joint en wordt dan ook veel vaker gebruikt dan Delta 8 THC.

Wat zijn de stoffen Delta 8 THC en Delta 9 THC? | 24High (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5791

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.